Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

16. 05. 2017 - Zápis do mateřské školy

Zřizovatel a vedení Základní školy a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace vyhlašují termín zápisu do mateřské školy od školního roku 2017/2018

na úterý 16. května 2017

v čase od 8:00 do 16:00 hodin.

Zápis bude probíhat v kanceláři ředitele školy v budově Základní školy a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace, Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín.

Zákonný zástupce u zápisu předloží:

 1. občanský průkaz
 2. rodný list dítěte

Tiskopisy:

 1. vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 2. dohodu zákonných zástupců o zastupování
 3. vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání
 4. vyplněný evidenční list s potvrzením od lékaře

Tiskopisy jsou k dispozici na každém pracovišti mateřské školy tj.: pracoviště Hlavní 1300/95 a pracoviště Hlavní 871/198 v době provozu mateřské školy nebo ke stažení na internetu - odkazy pod tímto oznámením.

Povinné předškolní vzdělávání a způsoby jejího plnění

Informace dle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů:

 • Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 • Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
 • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není dotčeno.
 • Povinné předškolní vzdělávání je nutné zahájit od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky (bude-li mít Vaše dítě před 1. 9. školního roku 5 let, je pro něj předškolní vzdělávání povinné).
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.
 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku.
 • Podmínky pro uvolňování a omlouvání dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád.

Další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání:

 1. individuální vzdělávání
 2. vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální),
 3. v zahraniční škole.
Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku

 • pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat, musí svůj záměr oznámit řediteli mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat
 • oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte:
 1. jméno a příjmení
 2. rodné číslo
 3. místo trvalého pobytu
 4. období, po které bude dítě individuálně vzděláváno
 5. důvody pro individuální vzdělávání.
 • Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, pracovníci mateřské školy doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno.
 • Mateřská škola musí ve svém školním řádu stanovit termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování musí být stanoven v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech.
 • Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.
 

Kritéria přijetí

 1. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).
 2. Děti, které nastupují povinné předškolní vzdělávání, nepředkládají doklad o povinném očkování.
 3. Mateřská škola přijímá děti, které k 31. 8. školního roku, ve kterém se zápis koná, dovrší věk zpravidla tří let. Mladší dítě je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a za podmínky zajištění bezpečného provozu pro všechny děti. 
 4. Při přijímaní dítěte mladšího 3 let, bude sjednána se zákonnými zástupci zkušební lhůta v trvání tří měsíců ode dne nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 5. Ředitel školy stanovil kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
 6. Kritéria přijetí jsou součástí směrnice jako její příloha č. 5-sm_22. 
 7. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním a předposledním roce před zahájením povinné školní docházky (tzn. s účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím  školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání a zároveň je umožněno přednostní přijímání čtyřletých dětí pocházejících ze spádového obvodu) nebo děti s odkladem  povinné školní docházky.
 8. Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem 7), vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.

Kritérium

Body

Trvalý pobyt dítěte

trvalý pobyt dítěte v obci nebo dítě má hlášený pobyt v obci

10

trvalý pobyt dítěte mimo obec nebo dítě nemá hlášený pobyt v obci

1

Den nástupu do školy

dítě, které nastoupí docházku do 30. 9. školního roku

8

dítě, které nastoupí docházku od 1. 10. do 31. 1. školního roku

4

děti, které nastoupí docházku po 31. 1.

2

Forma docházky dítěte

celodenní docházka dítěte

6

polodenní docházka dítěte

3

čtyřhodinová docházka dítěte

1

Věk dítěte k 1. 9. školního roku

za každý den od narození k rozhodnému datu

0,0027

V případě rovnosti bodů je rozhodujícím kritériem přijetí věk dítěte. Posuzování věku bude k 31. 8. školního roku, ve kterém se uskutečňuje zápis do mateřské školy. Pořadí bude sestaveno od nejstaršího po nejmladší dítě

Podpůrná kritéria při rovnosti bodů

dítě, jehož zákonný zástupce je samoživitelem

4

dítě, jehož zákonný zástupce pracuje

2

dítě, jehož zákonný zástupce je na mateřské či rodičovské dovolené s druhým dítětem

1

 

 

 

Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy

 

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz