Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Odklad povinné školní docházky

Základní škola

Informace o odkladu povinné školní docházky dle §37 školského zákona

Žádost o odklad si stáhnete z přiložených souborů na konci stránky.
 
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.  
Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky.  V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, vyzve ředitel školy žadatele k odstranění nedostatků žádosti a stanoví přiměřenou lhůtu (v kontextu daného případu) pro doplnění náležitostí žádosti o odklad povinné školní docházky (např. doložení doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa).
Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
 
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
 
1) Pokud uvažujte o odkladu povinné školní docházky, podejte si společně se žádostí o přijetí také žádost o odklad povinné školní docházky. 
2) Máte-li odborná doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychooga, dodejte je společně k žádosti.
3) Nemáte-li odborná doporučení, ředitel školy rozhodne o přerušení řízení o odkladu školní docházky do doby dodání doporučení. V dané chvílí běží řízení o přijetí a dítě je přijato k povinné školní docházce. Jakmile dodáte obě doporučení, dokončí se řízení o odkladu povinné školní docházky a ředitelství školy autoremedurou rozhodne o zrušení rozhonutí o přijetí a rozhodne o dokladu povinné školní docházky.
 
Ke stažení:
 
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz