Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Otevírání školy pro žáky 2. stupně od 08.06.2020

Základní škola

Na základě rozhodnutí MŠMT se od 08.06.2020 otevírají školy také pro žáky 2. stupně (6. – 9. ročník). Výuka je organizována formou konzultací a třídnických hodin a nabídka a rozsah je plně v kompetenci školy. Proto jsme pro každý ročník rezervovali jeden den v týdnu od pondělí do čtvrtka v tomto rozsahu:

6. ročník - pondělky od 9.00 do 13.00 (oběd do 13.30)

7. ročník - úterky od 9.00 do 13.00 (oběd do 13.30)

8. ročník - středy od 9.00 do 13.00 (oběd do 13.30)

9. ročník - čtvrtky od 9.00 do 13.00 (oběd do 13.30)

Pozor, nejedná se o pravidelnou denní docházku do školy.

Vzdělávání v tyto dny bude obsahovat vždy: český jazyk 1 h, matematika 1 h, anglický jazyk 1 hodina a třídnickou hodinu.

Oběd je nutné nahlásit do 04.06.2020 na e-mail jidelna@zssvatoborice-mistrin.cz, kde uvedete třídu a jméno žáka. Strava bude objednána na určený den v týdnu do konce června.

Svým podpisem stvrzujete závazný zájem o tuto možnost vzdělávání. Souběžně bude probíhat nadále distanční (domácí) forma výuky přes elektronická zadání.

Přihlášku doručte na e-mail: masek@zssvatoborice-mistrin.cz do 04.06.2020, pozdější přihláška nemůže být akceptována a žák se bude vzdělávat pouze doma. Z každé třídy je možné přihlásit pouze 15 žáků a 8. a 9. ročník je možné rozdělit do 2 skupin po 15. O pořadí rozhodne čas doručení přihlášky e-mailem!!!

Při prvním vstupu do školy odevzdám vyučujícímu podepsané:

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna!

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil s těmito body:

Při pohybu v areálu školy a v budově dodržují žáci distanční vzdálenost 2 m (nejméně 1,5 m). Ke škole přicházejí nejdříve 5 minut před začátkem výuky, u vchodu si je vyzvedává vyučující v čase začátku 1. vyučovací hodiny (9.00).

Informace o místě, jde se budou žáci scházet při vstupu do školy bude zaslána pouze přihlášeným v průběhu dnů od 05.06.2020 do 07.06.2020.

Při pozdějším příchodu nebude žák do školy vpuštěn – není možný samostatný pohyb žáka po školní budově!

V době pobytu ve školním areálu a v budově školy se nosí roušky. Roušky se nosí i ve třídě, pokud vyučující nerozhodne jinak. Roušku sundávají žáci pouze v období svačiny.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použitých roušek, větší počet roušek je na zvážení zákonných zástupců vzhledem k délce pobytu žáka ve škole.

Platí přísná hygienická opatření – žáci se nepřezouvají v šatnách školy, ale až ve třídě, po každém vzdělávacím bloku si dezinfikují ruce. Ve třídě sedí jednotlivě v lavicích. Přezůvky a obsah skříňky si první den odnesou domů.

Na toalety chodí žáci jednotlivě.

Žáci si berou svačinu z domu. Obědy se vydávají pouze přihlášeným viz výše.

Odchod ze školy se provádí stejným vchodem. Po odchodu se žáci v areálu neshlukují a dodržují opět rozestupy minimálně 2 m.

Škola sleduje docházku do školy. Absence se nezapočítává do celkové absence žáka.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne již tento způsob docházky nevyužívat (zdravotní důvody aj.), okamžitě informuje školu na adrese: masek@zssvatoborice-mistrtin.cz

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz