Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Otevírání školy v souvislosti s uvolňováním karanténních opatření

Základní škola

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 11.05.2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

1. Cesta do školy a ze školy

1.1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 1. žáci i doprovod mají krytá ústa i nos ochrannými prostředky (dále jen „rouška“),
 2. žáci dodržují odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními – při doprovodu rodinného příslušníka toto mezi nimi neplatí.

2. Příchod ke škole a pohyb před školou

 1. Žáci přicházejí do školy nejdříve 5 minut před časem vpuštění do školy, aby nedocházelo ke koncentraci většího počtu osob.
 2. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 3. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 4. Žáci přicházejí k předem určenému vstupu pro žáky podle přidělení ke školní skupině – školní skupiny vstupují různými vchody a v časech jim určených.
 5. Při pozdějším příchodu nebude žák do školy vpuštěn – není možný samostatný pohyb žáka po školní budově.
 6. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje v průběhu dopoledních aktivit.
 7. Při odchodu se žáci ve škole ani před školou neshromažďují, ale rovnou opouštějí budovu školy.

3. Před prvním vstupem do školy

 1. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 
 • Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 • 4. Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

  1. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  2. Žák odevzdá učiteli čestné prohlášení, které je přílohou tohoto nařízení ředitele školy.
  3. Před vstupem do budovy bude provedeno orientační měření teploty bezkontaktním teploměrem. Žák se zvýšenou teplotou bude izolován a bude postupováno dle článku 5 Při podezření na možné příznaky COVID-19 a bodu 2 tohoto článku.
  4. Šatny nejsou v provozu. Žáci se přezouvají a převlékají ve třídě. 
  5. Pedagogové odvádějící žáky do tříd po skupinách, volí trasu tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami – žáci se řídí pokyny těchto pedagogů. 
  6. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky, nošení roušek doporučuje vedení školy i pro nošení ve třídách minimálně po dobu nouzového stavu.
  7. Po příchodu do učebny si žáci umyjí ruce a použijí dezinfekci.  
  8. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použitých roušek, větší počet roušek je na zvážení zákonných zástupců vzhledem k délce pobytu žáka ve škole. 
  9. Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat – žáci jsou povinni se při pobytu ve škole pohybovat pouze ve vymezených prostorách.
  10. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a pokyny pedagogů – jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

  5. V budově školy

  1. Začátky a konce hodin jsou v různý čas tak, aby přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor minimalizoval kontakt mezi skupinami i jednotlivci včetně zaměstnanců školy – vše pod dohledem pedagoga přiděleného ke skupině, žáci jsou povinni se řídit pokyny pedagoga přiděleného ke skupině. Návštěva toalety je řízena individuálně.
  2. Při přesunech je dodržují odstupy 2 metry vždy, když je to možné, nejméně však 1,5 metru.
  3. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. Při krásném počasí je umožněno trávení přestávek mimo budovu školy – v jejím areálu. Musí být dodrženy zásady neshlukování a rozestupů. Po návratu si žáci okamžitě umyjí ruce a použijí dezinfekci.

  6. Ve třídě 

  1. Neprodleně po příchodu do třídy, si musí každý umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem a následně použít dezinfekci na ruce. 
  2. Složení skupin žáků stanovuje ředitel školy k 11.05.2020 pro žáky 9. ročníku a od 25.05.2020 pro žáky prvního stupně a toto složení je neměnné. Skupina může být složena se žáků různých tříd a ročníků.
  3. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. 
  4. Dle manuálu MŠMT v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Po celou dobu pobytu ve škole i při pobytu venku mají žáci roušku. Rouška je nasazená i při výuce ve třídě, pokud pedagog neurčí jinak, aby se minimalizovalo případné riziko přenosu infekce. Toto opatření po dobu, kdy platí nošení roušek na veřejnosti. 
  5. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 
  6. Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 
  7. V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 
  8. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

  7. Při podezření na možné příznaky COVID-19 

  1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 
  2. Pokud žák během vyučovacích aktivit vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci skupiny jsou pak umístěni do jiné místnosti, nebo jsou aktivity změněny na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného žáka. 
  3. Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci skupiny jsou pak umístěni do jiné místnosti, nebo jsou aktivity změněny na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

  8. Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování 

  1. Škola poskytuje školní stravování ve formě obědů od 25.05.2020. Svačiny pro žáky ZŠ ani pedagogické pracovníky poskytovány nejsou.
  2. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 
  3. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.  
  4. Provoz v jídelně je organizován tak, aby se při výdeji jídla nepotkávali žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. 
  5. Ve frontě při vyzvedávání oběda dodržující žáci rozestupy stejné jako venku, tedy minimálně 2 m. Ke stolům v jídelně si žáci sedají tak, že sedí jeden žák u stolu a všichni sedí stejným směrem – obličejem směrem ke vstupu.
  6. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Po konzumaci jídla si žák roušku opětovně nasadí a odnáší tác i s nádobím na místo tomu určené.

  9. Základní pravidla pro provádění úklidu 

  1. Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor. 
  2. Dezinfekce ploch, kde probíhá častý dotyk rukou – kliky, vypínače, zábradlí, vodovodní baterie – se provádějí 3x denně. 
  3. Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI). 
  4. Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat. 
  5. Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid. 
  6. Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle). 

  10. Osoby s rizikovými faktory 

  10.1. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 
  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  4. Porucha imunitního systému, např. 
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
  • při protinádorové léčbě, 
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 • 10.2. Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny 

  1. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v odstavci 7.1. nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  
  2. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

  11. Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11.05.2020  

  1. V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11.05.2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. 
  2. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníku.
  3. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
  4. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11.05.2020.  
  5. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky. 
  6. Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. 
  7. Časový rozsah a organizaci stanovil ředitel školy takto: Úterý: 2x 45 minut Čj a 2x 45minut M; Čtvrtek: 2x 45 minut Čj a 2x 45 minut M.
  8. I nadále bude probíhat vzdělávání distanční formou.

   12. Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně od 25.05.2020

  1. V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25.05.2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve formě školních skupin na vzdělávacích aktivitách. 
  2. Školní skupiny jsou tvořen žáky z různých tříd a různých ročníků. Složení školní skupiny je neměnné. Každé skupině je přiřazen jeden pedagogický pracovník, který organizuje dopolední aktivity. 
  3. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
  4. Obsahem dopolední aktivity je zajištění vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku – žáci tedy budou plnit aktivity, které budou žákům zasílány domů pro distanční formu vzdělávání. V rámci dopoledních aktivit budou realizovány náplně těchto předmětů: 1. – 2. ročníky: Čj, M, Prv; 3. ročníky: Čj, Aj, M, Prv a 4. – 5. ročníky: Čj, M, Aj, Přv a Vl. Předměty výchovného charakteru nebudou realizovány. 
  5. Začátky dopoledních aktivit jsou voleny tak, aby nedocházelo ke shromažďování většího počtu žáků u vchodů do školy – žáci přicházejí do školy maximálně 5 minut před začátkem dopolední aktivity a dodržují rozestup 2 m od ostatních. Po celou dobu se řídí pokyny pedagogického pracovníka. Jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 
  6. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Školní skupina, která má i odpolední aktivity (žáci navštěvují školní družinu) – je plní maximálně do 16.00 hodin. I taková školní skupina má přiděleného svého pedagogického pracovníka a složení této skupiny je neměnné. Průběh odpoledních aktivitách probíhá ve stejné učebně jako dopolední aktivity. Zákonní zástupci do školy nevstupují. Pokud si dítě vyzvedávají, konají tak v předem dohodnutém čase před určeným vstupem do školy.  
  7. Ranní družina není poskytována. 
  8. Metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit volí pedagogický pracovník s ohledem na složení konkrétní školní skupiny, jak vzhledem k věku žáků, tak úrovni jejich vědomostí, znalostí a dovedností. Tyto aktivity volí tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření. 
  9. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 
  10. Hodnocení procesu vzdělávání bude probíhat formativním způsobem. Žákům bude poskytována srozumitelná a účinná zpětná vazba k dosahování pokroku. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení. 
  11. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity. 
  12. Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy.
   
  ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

  Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

  Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

  tel.: 518 620 720
  skola@zssvatoborice-mistrin.cz
  www.zssvatoborice-mistrin.cz