Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Zápis do 1. tříd

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

NEPLATÍ TERMÍNY ZÁPISU VE DNECH 07.04.2020 A 08.04.2020 - ZÁPIS PROBÍHÁ ELEKTRONICKY A BEZKONTAKTNÍM ZPŮSOBEM:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

Organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou:

 1. Ponecháváme možnost registrovat se formou elektronického zápisu do předem známého dne, tedy do 30.04.2020 do 24.00 hodin
 2. Na základě vyplněného elektronického zápisu Vám byl zaslán e-mail s odkazem na stažení žádosti o přijetí k zápisu do 1. ročníku.
 3. Žádosti jsou dále vyplnitelné .
 4. Na žádosti uvidíte i Vám přidělené registrační číslo.
 5. Doma dovyplňte zvýrazněná pole na žádosti a podepište.
 6. Podepsanou žádost doručte do školy.
 7. Podává-li žádost za dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 8. K přihlášce doložte i prostou kopii rodného listu - černobílá kopie, odlišitelná od originálu.

Pro bezkontaktní zaslání použijte tyto možnosti:

 • datovou schránkou do datové schránky školy: 9wnmhza
 • e-mailem s elektronickým podpisem
 • poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace, Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

Nemůžete-li využít bezkontaktní způsob doručení, můžete žádost předat osobně v kanceláři školy, a to v úřední dny: pondělí od 08:00 do 11:00 a ve středu od 12:00 do 15:00

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 01.04.2020 do 30.04.2020.

 1. Elektronický zápis bude možný do 30.04.2020 do 24.00 hodin.
 2. Vyplněné a podepsané žádosti doručte společně s prostou kopií rodného listu dítěte do školy v období od 07.04.2020 do 30.04.2020.

 K zápisu využijte od 02.03.2020 06.00 hodin do 30.04.2020 24.00 hodin elektronickou přihlášku, kterou najdete na tomto odkazu: 


 Přihláška k zápisu do 1. ročníku


 

Jak správně sedět a držet tužku

Jak správně sedět
 
 
Jak držet tužku

Telefonické kontakty:

Logopedická ambulance Nemocnice Kyjov (vady řeči) – 518 601 345

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, Jilemnického 2 (odklad) – 518 606 411

Speciálně pedagogické centrum Kyjov, Husova 574 (odklad) – 518 612 803

MUDr. M. Fischerová, dětská lékařka Svatobořice-Mistřín (odklad) – 518 620 245

Plnění školní docházky podle školského zákona (§36):

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

Informace o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 sb., k 1. lednu 2012 se rozhodnutí o přijetí již automaticky nezasílá, ale oznamuje se novým způsobem: zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole (např. U vchodu do školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy) a na webových stránkách školy. Seznam se zveřejňuje oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo bude přiděleno u zápisu.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb). O přerušení správního řízení a odkladu povinné školní docházky budou zákonní zástupci informování písemně.

Informace o odkladu povinné školní docházky dle §37 školského zákona

Žádost o odklad si stáhnete z přiložených souborů na konci stránky.
 
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.  
Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky.  V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, vyzve ředitel školy žadatele k odstranění nedostatků žádosti a stanoví přiměřenou lhůtu (v kontextu daného případu) pro doplnění náležitostí žádosti o odklad povinné školní docházky (např. doložení doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa).
Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
 
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
 
1) Pokud uvažujte o odkladu povinné školní docházky, podejte si společně se žádostí o přijetí také žádost o odklad povinné školní docházky. 
2) Máte-li odborná doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychooga, dodejte je společně k žádosti.
3) Nemáte-li odborná doporučení, ředitel školy rozhodne o přerušení řízení o odkladu školní docházky do doby dodání doporučení. V dané chvílí běží řízení o přijetí a dítě je přijato k povinné školní docházce. Jakmile dodáte obě doporučení, dokončí se řízení o odkladu povinné školní docházky a ředitelství školy autoremedurou rozhodne o zrušení rozhonutí o přijetí a rozhodne o dokladu povinné školní docházky.
 
 
Ke stažení:
 
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz