Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče od 25. 3. 2019 bude aktivní elektronický zápis do 1. ročníku kde si vyplníte přihlášku i s rezervací času. K dispozici jsou letos dvě třídy, abychom umožnili plynulejší chod zápisu. Druhou novinkou je rezervace konkrétního času, abyste nemuseli dlouho čekat. Pokud se nezaregistrujete na konkrétní čas, budete muset dát přednost těm, jež jsou zaregistrováni.

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace oznamuje, že zápis do 1. tříd bude probíhat v následujících termínech:

  • 09. 04. 2019 v době od 13.00 do 17.00
  • 11. 04. 2019 v době od 13.00 do 15.30.

K zápisu využijte od 25. 03. 2019 do 08. 04. 2019 elektronickou přihlášku, kterou najdete na tomto odkazu: 


 Přihláška k zápisu do 1. ročníku


 U zápisu zákonný zástupce předloží:

Rodiče s dětmi, které měly školní docházku odloženou, jsou povinni se k zápisu do prvního ročníku opět dostavit.

Jak správně sedět a držet tužku

Jak správně sedět
 
 
Jak držet tužku

Telefonické kontakty:

Logopedická ambulance Nemocnice Kyjov (vady řeči) – 518 601 345

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, Jilemnického 2 (odklad) – 518 606 411

Speciálně pedagogické centrum Kyjov, Husova 574 (odklad) – 518 612 803

MUDr. M. Fischerová, dětská lékařka Svatobořice-Mistřín (odklad) – 518 620 245

Plnění školní docházky podle školského zákona (§36):

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

Informace o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 sb., k 1. lednu 2012 se rozhodnutí o přijetí již automaticky nezasílá, ale oznamuje se novým způsobem: zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole (např. U vchodu do školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy) a na webových stránkách školy. Seznam se zveřejňuje oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo bude přiděleno u zápisu.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb). O přerušení správního řízení a odkladu povinné školní docházky budou zákonní zástupci informování písemně.

Informace o odkladu povinné školní docházky dle §37 školského zákona

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.  
Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky.  V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, vyzve ředitel školy žadatele k odstranění nedostatků žádosti a stanoví přiměřenou lhůtu (v kontextu daného případu) pro doplnění náležitostí žádosti o odklad povinné školní docházky (např. doložení doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa).
Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
 
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
 
Ke stažení:
 
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz